Andersen

Andersen-slekten

se også www.andersen-slekt.info

 File0001b_16 Monogram for Andersen-slekten Larvik (av Hans Andersen)

.

Slekt skal følge slekters gang
som bølger velter inn mot strand.

.

Her er en kopi av en side i kirkeboka i Skee Församling ved Strömstad. Siden har tre kolonner: 1. Copulati er for viede; 2. Baptisate er for døpte; 3. Mortii gjelder døde eller begravelser. Siden viser begynnelsen av året 1727.

Den 3. januar 1727 står det: «Klåckan 8 om Morgon föddas Lars Olssons Barn i Klarpp. Moderen Barbro Biörnsdot: Barnet: BARBRO. Bap. d.: 8. (døpt den 8.). fadd.: Peer Knud och Oluf i Ålsängen, Anna i Toftängen, Barbro i Klarpp. Börte /bm (samme sted).

Barnet Barbro Larsdotter er en av mine aner. Hun er min fire ganger tippoldemor.

I venstre kolonne står det «Enkian (enkemann) John på Nordsidan av Strömstad (resten er vanskelig å tyde)

(transkript og kommentar Hans Andersen)

Når en person skulle flytte fra et sogn til et annet, måtte han gå til presten på hjemstedet og be om utflytningsattest. Ovenfor ser du en utflytningsattest for Engelbret Håkanson, som lyder:

«Aerlige Drengen Engelbret Håkanson, föd i Skee Sockn, tjent i Lomeland Sockn i 1 år, begifuer sig nu til sin födelsesbÿgd, sedan han haer vael förhållit, nÿttjat Salighets Medlen, ock aer i sin Christendoms Kundskap någorlunda fösuarlig, befines och från aegtenskapslöfte ledig. Recomenderas nu hos Herr Doctorn i Skee til thet baesta.
Naesinge den 18 octobris 1779.
Fried: Wingård»

Carl Arneson blir født i kl 5 om afton 9. juni 1721

Sigrid Hansdotter blir født kl 2 om morgonen 3. april 1724


Flytningeattest for Carl Arneson (som vi finner øverst på slektstavlen til venstre).

«Änk-mannen Carl Arneson född i Ske föramling år 1721, flyttar dit tilbaka til sin Son Pehr i Erlandsröd. Han förstår sine Christendoms stycken, har med vörnad nyttjat den h. Nattwärden och är känd för et ganska beskedligt upförande. Hans Hustru dog wid midsommar detta år.

Med honom är flyttat Pigan Gertrud Olsdotter som i år gått förste gången til h. Nattwärd. Hon förstår enfaldigt sin Christendom, ock är til äktenskap ledig.
Tan. d. 15. Aug. 1781
G. Brunius Kyrkoheda »

Vi ser altså at flytningeattesten samtidig var en vandelsattest, som i det minste fortalte om hvordan vedkommende forholdt seg til de ti bud og nattverden. Når det gjelder Carl Arnesons flytningsattest, er det nærliggende å tro at Carl var en litt skrøpelig 60-åring, særlig etter konens død, og at Gjertrud skulle holde øye med han underveis fra Tanum til Skee. Attesten var antakelig et papir som 4 x tippoldefar hadde hatt i lommen da han flyttet.

(transkript og kommentar Hans Andersen)

 

.

Pehr Carlsson blir født 19. august 1753 og døpt 26. august.

.

.

«Eplet faller ikke langt fra stammen»

Her følger en oversikt over anene til familien Andersen i Larvik – fram til min mor Ingjerds generasjon. Vi finner Barbro Larsdatter i øverste rekke.

Forfedre og etterkommere av Mathias Andersen (Mathis Andersson) og Pernille Thorsdatter i Larvik (fra Hans Andersen).

.

.

Slektsstevne i Larvik 1986. Bildet er tatt på Tollerodden. (Trykk på bilde for å se stor størrelse.)

 

.

usa3

At the top you will see an extract from the church-book for Skee district near Strömstad in Sweden, showing the note regarding baptism of our ancestor Barbro Larsdtr., who was born at 8 AM, Jan 3 1727 and baptised Jan 8 1727. You ought to have some practice to understand the letters, as it is written in Gothic.

Below is a certificate of removal concerning the ancestor Carl Arneson, who you will find on the left upper corner in the ancestor table. He was born on the farm Erlandsröd (where later also Mathias Andersen was born) in 1721. He was married to Sigrid Hansdtr and they settled in a neighbor district called Tanum. Carl’s wife died in 1781 and he wished as a widower to return to Erlandsröd, the old family farm. Since the clergyman so to say had the people-register at that time, Carl had to go to his clergyman to beg for a certificate of removal to present to his new clergyman in Ske. The certificate runs in translation from swedish:

«The widower Carl Arneson born in Ske district year 1721 is now returning there to his son Pehr in Erlandsröd. He understands well his Holy Bible, has with attention recieved the Holy Communion and he is a man with a quite modest behaviour. His wife died at midsummer this year. The girl Gertrud Olsdtr is accompanying him. This year she has received the Holy Communion for the first time. She understands her Holy Bible and is disengaged, ready to marry.
Tanum Aug. 15, 1781. G. Brunius. clergyman»

.

.

Referanse
Slekten: Andersen Larvik (Hans Andersen, 1986)